MedOpinion                                                                                                                                
Uw medisch adviseur                                                                                                                                                                                                          

  


Letselschade 


Letselschade omvat o.a. het volgende :  lichamelijk letsel als gevolg van verkeersongevallen,  hoofd/hersenletsel, brandwonden, vergiftigingen, bedrijfsongevallen, beroepsziekten, hondenbeten etc. 

Het betreft zaken waarbij een partij, meestal de schadeverzekeraar, aansprakelijk gesteld kan worden voor het veroorzaken van lichamelijk letsel. Te denken valt aan de verzekeraar van een automobilist die een aanrijding met lichamelijk letsel veroorzaakt, of een werkgever die verantwoordelijk kan worden gesteld voor ziekmakende arbeidsomstandigheden. 

MedOpinion bestudeert, in zaken waarin de aansprakelijkheid is erkend, de beschikbare medische stukken teneinde de aard en ernst van het letsel nader vast te stellen. Anders dan in medische fouten kwesties ligt de aansprakelijkheid bij verkeersletselschade meestal al wel vast. 

Ook bij (verkeers)letselschade wordt vaak gebruik gemaakt van een onafhankelijk onderzoek door een medisch specialist. In een enkel geval kan zo'n onderzoek nodig zijn om de aansprakelijkheid nader vast te stellen in die gevallen waarbij dat nog niet helemaal duidelijk is. 

Aansprakelijkheidskwesties en lichamelijk letsel behoren tot het terrein van hierin gespecialiseerde advocaten.  MedOpinion kan als medisch adviseur de belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers hierin ondersteunen.

Medisch dossier

  • MedOpinion bestudeert allereerst alle relevante medische informatie waaruit meer blijkt over de huidige medische conditie van patiënt of slachtoffer, de toedracht van het ongeval, de aard en omvang van het letsel en de gevolgen hiervan, zoals noodzakelijke vervolg behandelingen en medicatie. Daarnaast is het van belang om na te gaan of en in in welke mate een patiënt blijvende stoornissen, beperkingen of handicaps aan het ongeval heeft overgehouden.

Objectieve evaluatie

  • MedOpinion kan op basis van een grondige analyse van het medisch dossier een eerste uitspraak doen over de medische causaliteit en omvang van de schade. Ons advies bevat ook voor niet medisch geschoolden een duidelijke uitleg van de medische bevindingen en eerste conclusies.
  • De medisch adviseur vormt zich een beeld van de medische situatie voor en na het ongeval, waaronder relevante reeds bestaande ziekten en gebreken en de huidige klachten. Daarbij kan een prognose worden gegeven omtrent beloop, late gevolgen en arbeidsbeperkingen. 


Deskundigenrapport

  • Een (of meerdere) onderzoek(en) door een onafhankelijk medisch specialist blijken vaak nodig om de causaliteit en de precieze aard en ernst van het letsel nader vast te stellen.
  • Het deskundigenrapport vormt dan de basis voor een afwikkeling van de schade. Het gaat in dat geval niet alleen om  smartengeld, maar ook schade ten gevolge van verlies arbeidsvermogen. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van opgelopen letsel vormt, vanwege de afbouw van ons stelsel van sociale zekerheid, een steeds groter wordende schadepost

MedOpinion  
  • Treedt alleen op als medisch adviseur namens patiënten, werknemers en verzekerden.
  • Entameert onderzoek door een deskundige, adviseert over de persoon van de deskundige, het vakgebied, en de voor te leggen medische vraagstelling. 
  • Beoordeelt rapportages van deskundigen.


© 2007 - MedOpinion.nl